Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 0344-571922 of 571255

 logo b.jpg

 

Beleidsplan voor het Museum Buren en Oranje


INLEIDING

Aanleiding voor dit beleidsplan is dat het museum Buren en Oranje gaat proberen om een geregistreerd museum te worden.  Tevens is het nodig dat er op de website van het museum Buren en Oranje een beleidsplan staat, wil het museum de ANBI status verwerven.

 

2. VERTREKPUNTEN

2.1 Naamgeving

Zo’’n 30 jaar geleden kwam het oude Burense stadhuis leeg. De oprichter van het museum, dhr. D.J. Thijsen zag het helemaal zitten om daar een museum in te vestigen. Om wat steun te krijgen heeft hij de Gelderse erfgoedinstelling geraadpleegd. Het resultaat van dat gesprek was dat het niet alleen een soort oudheidkamer moest worden. Daar waren er al ontelbaar veel van. Het moest een museum worden over de band tussen Buren en de Koninklijke familie. En dan met nadruk op het laatste.

 

2.2 Doelstellingen

Het verzamelen van voorwerpen die betrekking hebben op Buren en de Koninklijke familie. In de loop der tijd is de nadruk wat meer komen te liggen op het verzamelen van memorabilia van de Koninklijke familie.  Daarmee heeft het museum Buren en Oranje een unieke positie in het Nederlandse museumlandschap verworven. Het heeft een totaal andere invalshoek dan bv het paleis het Loo. Er zijn musea in Nederland die voorwerpen in hun collectie hebben betreffende de Koninklijke familie. Maar dat is altijd een gering onderdeel van hun verzameling.

 

3. DE COLLECTIE

3.1 Collectieplan

In de loop der tijd zijn er wel voorwerpen aangekocht, maar dat is een gering onderdeel van de collectie. Er zijn voorwerpen die we graag zouden hebben, maar dan is meestal de prijs dusdanig dat die niet zonder ondersteuning van derden aangeschaft kunnen worden.

 

3.1.1 Collectieomschrijving

De collectie bestaat grotendeels uit voorwerpen van aardewerk. In de loop der eeuwen zijn er enorme hoeveelheden memorabilia betreffende de familie van Oranje Nassau. Er is beperkte grafiek aanwezig.

Het museum heeft een grote bibliotheek, vrijwel geheel gericht op de Koninklijke familie.

 

3.1.2 Deelcollecties

Een deelcollectie is de verzameling hardstenen consoles, die afkomstig zijn uit het kasteel van Buren en bij de afbraak daarvan door particulieren mee naar huis zijn genomen. Zo af en toe komt iemand met zo’n console naar het museum om die daar achter te laten.

 

3.1.3 Collectieuitbreiding

De uitbreiding van de collectie vindt bijna geheel en alleen plaats door middel van schenkingen. Bij uitzondering wordt een voorwerp gekocht.

Enkele jaren geleden heeft het museum een kussenkast uit 1635, gemaakt voor het Burense kasteel, in langdurig bruikleen gekregen.

In 2016 heeft een antiekhandel uit Zaltbommel een Cavalcade schilderij in bruikleen aan het museum gegeven.

 

3.1.4 Afstoting

Voorwerpen die niet in de collectie passen, of dubbel zijn worden via het museumwinkeltje of via de door het museum Buren en Oranje georganiseerde Oranjebeurs, afgestoten.

 

3.2 Registratie, documentatie en onderzoek

3.2.1 Registratie

Een aantal jaren is er een begin gemaakt met de registratie van de voorwerpen in het museum. Dat is nooit afgerond. In 2016 wordt door het bestuur van het museum bekeken of het mogelijk is om daar mee verder te gaan, zodat tot een geregistreerd museum kan worden gekomen.

 

3.2.2 Documentatie

Van een aantal voorwerpen is documentatie aanwezig. Een van de bestuursleden heeft ook een grote hoeveelheid documentatie over Oranje memorabilia, die voor beschrijving van de collectie gebruikt kan worden.

 

3.2.3 Bibliotheek

Al een groot aantal jaren is een vrijwilliger aan het werk om de bibliotheek op te zetten. Met grote regelmaat worden er boeken aan het museum geschonken, waarvan een aantal wordt afgestoten en een aantal wordt opgenomen in de bibliotheek.

 

3.2.4 Onderzoek

Aan onderzoek van de collectie is tot op heden vrijwel geen aandacht besteed. Deels omdat er tot op heden geen interesse voor was om zoiets te gaan doen. Deels omdat er de noodzaak niet van werd ingezien.

 

3.3 Behoud en beheer

Met de komst van een nieuw bestuur voor het museum in 2015 is er al veel werk gemaakt van het beheer van de collectie.

 

3.3.1 Passieve conservering

Gebouw

Het gebouw is in 1554 ingericht tot stadhuis van de stad Buren. De ramen zijn niet extreem groot, terwijl de muren tweesteens zijn, hetgeen een temperende uitwerking heeft op de binnentemperatuur.

 

Depot

Er zijn enkele depots. Twee kluiskelders, waarvan de ene kurkdroog is. De andere is vochtiger, maar daarin wordt alleen aardewerk bewaard.

 

Tentoonstellingsruimten

Voor het eerst in vele jaren is een gedeelte van het museum heringericht. In 2017 zal ook een ander gedeelte worden heringericht.

 

Onderhoud

3.3.2 Actieve conservering en restauratie

Aan actieve conservering en restauratie wordt in het geheel niets gedaan. Een enkele maal wordt een restauratie van een voorwerp uitbesteed aan een vakman of vakvrouw.

 

 

4. HET PUBLIEK

4.1 DOELGROEPEN

4.1.1 Lokaal

Een exacte samenstelling uit welke regio de bezoekers van het museum komen, is niet te geven omdat er nooit onderzoek naar gedaan is.

Van de bezoekers die jaarlijks naar het museum komen is een beperkt deel uit de directe omgeving afkomstig. Een gevolg van ik kom er dagelijks langs, een bezoek komt nog wel eens.

 

4.1.2 Regionaal

Gezien de vele campings in het Rivierengebied is het regionale bezoek een groter aandeel.

 

4.1.3 Landelijk

Het grootste gedeelte van de bezoekers komt uit alle streken van Nederland.

 

4.1.4 Internationaal

Met grote regelmaat komen er mensen die uit het buitenland komen. Daar is een redelijk overzicht van te geven: Engelsen, Amerikanen, Duitsers, Belgen. Pasgeleden bezocht een handelsdelegatie Japanners het museum.

Maar er komen ook individuele mensen uit andere landen.

 

4.2 PUBLIEKSACTIVITEITEN

4.2.1 Vaste opstelling

Het overgrote deel van de voorwerpen in het museum staan in een vaste opstelling.

 

4.2.2 Tijdelijke tentoonstellingen

In de nabije toekomst gaan er veel meer wisseltentoonstellingen komen. In 2017 wordt de koning 50 jaar; in 2018 wordt prinses Beatrix 80 jaar. Het ligt in de bedoeling om daar aandacht aan te gaan besteden dmv een wisseltentoonstelling.

In 2016 waren enkele vitrines volledig heringericht met voorwerpen die bij de kast uit 1635 en het Cavalcade schilderij uit circa 1620 pasten. Vanwege een zeer grote schenking aan het museum, zijn een aantal vitrines tijdelijk heringericht met voorwerpen uit die schenking.

 

4.2.3 Onderzoek en publicaties

De stichting Oud Buren, waar het museum onder valt heeft in het verleden enkele publicaties uitgegeven. Momenteel staan er geen nieuwe publicaties op de rol. Dit heeft te maken met de gezondheid van de oprichter van het museum, die afkomstig is uit de grafische wereld.

 

4.2.4 Educatie

Het museum heeft educatieve mogelijkheden. Die worden tot op heden niet optimaal benut. In de nabije toekomst zijn er ook nog geen plannen om dat op te gaan pakken. Dit gezien het feit dat er enorm veel andere dingen geregeld moeten worden .

 

4.2.5 Publiciteit, marketing en public relations

Er komen met regelmaat tv zenders naar Buren om een reportage over het museum te maken. Ook de radio weet Buren te vinden. Steeds meer krijgt het museum ook vragen over bepaalde zaken die met de Koninklijke familie te maken hebben.

In 2015 was het museum Buren en Oranje vertegenwoordig op een beurs waar toeringcarbedrijven hun ideeën op kwamen doen voor trips  in 2016.

 

4.2.6 Samenwerking

Vroeger is er een vorm van overleg geweest tussen het museum Buren en Oranje en het Marechausseemuseum. In de loop der tijd is dat in het slob geraakt. Sinds kort is daar weer nieuw leven ingeblazen. Dat overleg is uitgebreid met het Toeristisch Informatie Bureau Buren en de vrijwillige molenaars op de Prins van Oranje. Dit alles om meer toeristen naar Buren te trekken.

 

5. BEDRIJFSVOERING EN ORGANISATIE

5.1 Bestuur

Het museum is een onderdeel van de stichting Oud Buren. Vele jaren was er amper een bestuur. In 2015 is er een nieuw bestuur gekomen dat bestaat uit vijf personen, die allemaal een totaal verschillende achtergrond hebben.

 

5.2 Personeel

5.2.1 Vrijwilligersbrigade

Het museum heeft geen personeel in dienst. Een 35-tal vrijwilligers doen alles wat er gedaan moet worden. Hun is niets teveel. Het verloop in de vrijwilligers is laag. Een aantal zijn al heel lang aan het werk voor het museum.

Al jaren is het de gewoonte dat aan het einde van het museumseizoen de vrijwilligers een uitje aangeboden krijgen met een aansluitend diner. De kosten hiervan worden door het museum betaald.

 

5.3 financiën

Het museum krijgt geen subsidies! Alles wordt betaald uit eigen middelen. Door het zeer zuinige beleid van de penningmeester kan er af en toe wat worden aangeschaft aan materialen.

 

5.4 winkel

Er is een klein winkeltje in de ruimte naast het museum. Daar kunnen voorwerpen betreffende de Oranje’s, ansichtkaarten, etc. worden aangeschaft.

In het museum is geen horeca aanwezig. Tegenover het museum is een restaurant. Op loopafstand zijn nog twee restaurants in dezelfde straat aanwezig.